ส่วนที่ 2 ของเดนมาร์ก
Holstebro BK
Sydvest 05 Tonder