เบลารุส-วิสชายา ลีก
เอ็ฟซี สโมเลวิช
ทอร์เพดู เบลาซ ซโฮไดโน